GDPR - Integritetspolicy för ÖTR

Utformad 20200415


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Östra Torns Ryttarförening, organisationsnummer 845001-7705, adress Östratornsvägen 34 B, 22468 Lund (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsaktiviteter och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till aktiva och målsman mm) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter mm).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Lunds kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

- Hantering av medlemskap i föreningen
- Föreningsadministration såsom ridgrupper, ridläger och andra aktiviteter.
- Deltagande i föreningens träningsverksamhet
- Deltagande vid tävling (start- och resultatlista)
- Ansökan om bidrag
- Sammanställning av statistik och uppföljning
- Utbildning arrangerade av föreningen
- Kontakt med medlem
- Publicering av material på hemsida och sociala medier
- Administration av årsmöten
- Administration av nyhetsbrev

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandlingLaglig GrundHantering av medlemmar i föreningenAvtalFöreningsadministrationAvtalDeltagande i föreningens träningsverksamhetAvtalDeltagande vid tävlingAvtalAnsökan om bidragRättslig förpliktelseSammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresseUtbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse av statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtyckeKontakt med föreningenIntresseavvägningAdministration av nyhetsbrevIntresseavvägningPublicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtyckeAdministration av årsmötenAvtal


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att göra en bedömning halvårsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift för, utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag genom att kontakta föreningen påotr_lund@hotmail.com

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna till de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på styrelsen@ötr.se.